บริการค้นหาตารางข้อมูลสถิติ
บริการข้อมูล ที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์จัดทำขึ้นนี้ เป็นการนำข้อมูลสถิติภายในจังหวัดมาจัดทำเป็นดัชนี/ตัวชีวัดในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
SDGs
Data Service
Info Graphic
TPD Info
www.000webhost.com